RSPB

Careers | RSPB

We are excited you have visited our Careers page. We are seeking talented individuals that are excellent in their field of expertise and are posed with all potential and skills necessary to help us meet future business challenges.

Position not right for you?
Share it with someone you know.

Project Development Officer for Llyn and Anglesey (Natur am Byth)

Reference: OCT20219871
Expiry date: 23:59, 27 October 2021
Location: RSPB Cymru - Bangor
Salary: £27,574.00 - £30,590.00 Per Annum
Benefits: Pension, Life Assurance and Annual Leave
Duration:15 months
Attachments: NaturamByth!DetailedJobdescriptionandsummarybilingual.pdf
CandidateGuidanceNotes-WalesBilingual(1).pdf

Mae gan RSPB Cymru gyfle cyffrous i rywun i helpu i achub y rhywogaethau prinnaf ar Benrhyn Llyn ac Ynys Môn, gan gynnwys y brân goesgoch, y cor-rosyn rhuddfannog a'r saerwenynen fawr. Mae'r prosiect hwn yn rhan o gynllun cenedlaethol o'r enw Natur am Byth! lle bydd RSPB Cymru yn cydweithredu â phartneriaid, tirfeddianwyr preifat a chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau cadwraeth ar gyfer nifer o rywogaethau targed. Yn ogystal â datblygu'r cynlluniau hyn, rydym yn chwilio am ymgeisydd a all ymgysylltu a galluogi pobl leol i helpu'r rhywogaethau hynny sydd mewn peryg, gan y bydd eu cefnogaeth a'u gweithgareddau yn y dyfodol yn hanfodol i lwyddiant unrhyw ymdrechion cadwraeth.

Mae partneriaeth Natur am Byth! yn dod â 9 elusen amgylcheddol a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ynghyd i gyflwyno rhaglen treftadaeth naturiol ac allgymorth fwyaf y wlad i achub nifer o rywogaethau rhag diflannu ac i ailgysylltu pobl â natur. Gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, ni fu erioed bartneriaeth mo'i thebyg o'r blaen rhwng cymaint o sefydliadau gwirfoddol a chorff amgylcheddol statudol Cymru yn gweithio ar y cyd i fynd i'r afael â'r argyfwng natur.

Bydd y Swyddog Datblygu Prosiectau yn rhan annatod o ddatblygiad y prosiect (gweler yr swydd ddisgrifiad manwl am restr o bartneriaid y prosiect a'r rhywogaethau targed).

Bydd y rôl yn cynnwys:

 • Cydweithio ag eraill i ddatblygu rhaglen waith wedi'i chostio i achub y rhywogaethau targed
 • Rheoli contractwyr i gynnal arolygon ecolegol
 • Rheoli cyllideb y prosiect i gwrdd â'r rhagolwg ariannol, gan sicrhau bod eithriadau y tu hwnt i oddefiant yn cael eu huwchgyfeirio a'u cymeradwyo
 • Cysylltu â thirfeddianwyr i drefnu a chytuno ar fynediad a gwaith rheoli ar eu tir ac i gael cydsyniadau a thrwyddedau ganddynt
 • Datblygu cyfleoedd ymgysylltu â phobl leol a fydd yn cynyddu eu gwerthfawrogiad o'r rhywogaethau targed
 • Cyd-weithio â gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod yn chwarae rôl weithredol yn y prosiect drwyddi draw
 • Datblygu strategaethau monitro a gwerthuso i sicrhau fod y prosiect yn cwrdd â'i nodau a'i amcanion
 • Cynhyrchu dogfennau prosiect perthnasol
 • Adnabod cyfleoedd a'r hyn sydd ei angen i gyflawni nodau er mwyn sicrhau gwaddol y prosiect

Sgiliau a phrofiadau hanfodol:

 • Angerdd dros gadwraeth bywyd gwyllt a'r gallu i ennyn brwdfrydedd pobl
 • Gwybodaeth sylfaenol am sut i reoli rhywogaethau a chynefinoedd a'r hyn sydd ar gael i wneud y gwaith hwnnw
 • Y gallu i flaenoriaethu a chydbwyso eich llwyth gwaith
 • Y gallu i deithio i leoliadau nad oes modd eu cyrraedd drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd
 • Gwybodaeth ddigonol am ddefnyddio rhaglenni craidd MS Office
 • Rheoli a datblygu prosiectau
 • Gweithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu â phobl yn y sector cadwraeth
 • Cysylltu a gweithio â chontractwyr

Sgiliau dymunol

 • Cymraeg lafar ac ysgrifenedig
 • y parodrwydd i ddysgu Cymraeg sylfaenol os nad yn siaradwr Cymraeg
 • Mapio gyda meddalwedd GIS.

RSPB Cymru has an exciting opportunity to help save the rarest species on the Llyn peninsula and Isle of Anglesey, including the red-billed chough, spotted rock-rose and large mason bee. This is part of a national scheme called Natur am Byth! in which RSPB Cymru will be collaborating with partners, private landowners and local communities to develop conservation plans for a suite of target species. In addition to developing these plans, we are looking for a candidate who can engage and empower local people as their involvement will be crucial to the delivery of any conservation efforts.

The Natur am Byth! partnership unites 9 environmental charities and Natural Resources Wales to deliver the country's largest natural heritage and outreach programme to save species from extinction and reconnect people to nature. Supported by the National Lottery Heritage Fund and Welsh Government, never before has a partnership of so many voluntary organisations and the Welsh statutory environment body worked together in this way to tackle the nature emergency.

The Project Development Officer will be integral to the development of the project (see the detailed job advert for a list of project partners and target species).

The role will involve:

 • Working collaboratively with others to develop a costed programme of work to save the target species
 • Managing contractors to undertake ecological surveys
 • Managing project budget against forecast, ensuring that exceptions beyond tolerance are escalated and approved
 • Liaising with landowners to agree access and management works, consents and licences
 • Developing people engagement opportunities that will increase local appreciation for the target species
 • Engaging with volunteers to ensure they play an active part throughout
 • Developing monitoring and evaluation strategies to ensure the project meets desired aims and objectives
 • Producing relevant project documentation
 • Identifying opportunities and delivery needs to ensure a legacy

Essential skills and experience:

 • A passion for wildlife conservation and the ability to enthuse others
 • A basic understanding of species and habitat management and the tools available
 • The ability to prioritise and balance workload
 • Able to travel to sites not covered by public transport
 • Excellent communication skills for a variety of different audiences
 • Competent user of core MS Office programmes
 • Project management and development
 • Partnership working and people engagement in the conservation sector
 • Liaising with contractors.

Desired skills:

 • Spoken and written Welsh
 • willingness to learn basic Welsh if not a Welsh speaker
 • Mapping with GIS.

Please refer to candidate guidance notes attached and the addition job information before applying for the role 

For further information, contact jack.slattery@rspb.org.uk

This role is covered by the Rehabilitation of Offenders Act 1974.