Cardiff and Vale College

Careers | Cardiff and Vale College

We are excited you have visited our Careers page. We are seeking talented individuals that are excellent in their field of expertise and are posed with all potential and skills necessary to help us meet future business challenges.

Cardiff and Vale College
Location: Category: Type: Reset Filter

Sort By: Page Size:

Showing 1 to 20 of 20 positions found using your search criteria

Hyfforddwr Dysgu a Sgiliau

Teitl y Swydd:      Hyfforddwr Dysgu a Sgiliau  Contract:              37 awr yr wythnos, amser tymor yn unig Cyflog:                £21,925- £23,797 pro-rata    Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar gyfer Hyfforddwr Dysgu a Sgiliau yn ystod y tymor yn unig yn Adran Llwyddiant y Dysgwyr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarparu cymorth i’r myfyrwyr hynny a fydd ag anghenion sgiliau mewn llythrennedd, rhifedd, ESOL a sgiliau digidol, neu’r rheiny a fydd ‘ar risg’ o adael y Coleg.   Ymhlith y cyfrifoldebau bydd: Bod yn hyfforddwr dysgu – rhoi cymorth ac arweiniad priodol i’r myfyrwyr i’w helpu i ddeall eu harddulliau dysgu, gan ddefnyddio prosesau hyfforddi i alluogi’r dysgwyr i gael dysgu’n fwy effeithiol Gweithio gyda’r staff addysgu i wneud y gorau o allu’r myfyrwyr i ddysgu, i aros mewn addysg ac i ennill cymwysterau mewn meysydd academaidd neu alwedigaethol neu’r ddau Cysylltu â’r staff addysgu i ganfod y rhesymau dros dan-gyflawni’r myfyrwyr a gweithredu amrywiaeth o ddulliau megis cyfeirio, gwaith 1-1 a gwaith grwp, gosod targedau heriol ar Gynlluniau Dysgu Unigol, ac adeiladu cymhelliant y dysgwyr a’u lefelau hyder Darparu cymorth (yn y dosbarth, astudio cyfeiriedig preifat, apwyntiadau a chymorth galw heibio i’r Canolfannau Sgiliau) i’r myfyrwyr/ staff hynny a fydd ag anghenion sgiliau mewn llythrennedd a/neu rifedd, yn ogystal â chymorth gyda TG a Saesneg academaidd (ar bob lefel o cyn-fynediad hyd at AU a phroffesiynol) Cynnig cymorth i’r myfyrwyr o ran ysgrifennu datganiad personol UCAS a sgiliau astudio, gan gynnwys Ysgrifennu Academaidd, Sgiliau Cyflwyno, Rheoli Amser, Llên-ladrad a Chyfeirio   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi derbyn addysg i lefel 3 mewn pwnc perthnasol a bydd ganddo/ganddi TGAU Saesneg a Mathemateg, gradd C neu’n uwch. Bydd bod â chymhwyster Ymarferydd Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Sylfaenol, Hyfforddwr Dysgu a PTLLS yn ddymunol iawn, neu bydd yn barod i weithio tuag at ennill y rhain yn ôl fel y bydd hynny’n briodol. Croesewir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg er nad yw hyn yn elfen hanfodol o’r rôl.   Defnyddiwch ffurflen gais Coleg Caerdydd a’r Fro yn unig i wneud cais. Ni dderbynnir ceisiadau CV. Croesewir ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau yw 06/12/21 am 12:00   Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu drwy hr@cavc.ac.uk.   Mae’r holl swyddi gwag yn berthnasol am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad dilys a chyfoes gan y DBS. Mae hwn yn gontract cytundebol ac mae’n rhaid ei sefydlu cyn i’ch cyflogaeth ddechrau. Mae gweithdrefn y Coleg ynghylch Addasrwydd Cyn-droseddwyr am Gyflogaeth ar gael ar gais.   Yn ogystal, bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn ddibynnol ar wiriadau geirda addas, cyn y gallwch ddechrau ar y gyflogaeth. Rhaid i Goleg Caerdydd a’r Fro gael dau eirda, gydag un ohonynt gan eich cyflogwr diweddaraf.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru (CGA Cymru) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon   Mae’r rhain yn gontractau cytundebol ac mae’n rhaid iddynt fod wedi’u sefydlu cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym yn ymroddedig i recriwtio a dargadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr cadarnhaol y cynllun hyderus o ran anabledd.

Learning and Skills Coach

Job Title:               Learning & Skills Coach Contract:              1 x 0.88 Fractional (37Hours, Term Time Only – 38 Weeks) Salary:                   £21,925- £23,797 pro-rata    An exciting opportunity has arisen within Cardiff and Vale College for a term-time only Learning & Skills Coach within the Learner Success department. The successful candidate for the post will be responsible for providing support to those students identified as having skills needs in literacy, numeracy, ESOL and digital skills, or those ‘at risk’ of leaving college.   Responsibilities include: Being a Learning Coach - providing students with appropriate levels of support and guidance to help them understand their learning styles, utilising coaching processes to enable the learners to learn more effectively. Working with teaching staff to maximize the student’s ability to learn and to remain in learning, and to achieve qualifications in either or both academic and vocational areas. Liaising with teaching staff to identify reasons for underachievement with students and implementing a variety of tools such as referral, 1:1 and group work, challenging target setting on ILPs and building learners’ motivation and confidence levels. Providing support (in-class, directed private study, appointments and drop-in Skills Centre support) to those students/staff identified as having skills needs in literacy and/or numeracy, as well as support with IT and academic English (at all levels pre-entry to HE and professional). Offering students support with UCAS personal statement writing and study skills including Academic Writing, Presentation Skills; Time Management, Plagiarism and Referencing. Assisting teaching staff in the utilisation of the Wales Essential Skills Toolkit (WEST) to ensure the completion of initial assessments and progression of skills for learners. Drawing up individual learning plans (ILPs) for students in collaboration with them, Essential Skills Tutors and Course Tutors as and when appropriate.   The successful applicant will be educated to level 3 in a relevant subject and have English and Maths GCSE, grades C or above. Possession of an Essential Skills Practitioners, Basic Skills, Learning Coach and a PTLLS qualification is highly desirable or having a willingness to work towards these, as appropriate. Applications from Welsh speakers are welcomed although this is not an essential element of the role.   Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 06/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Swyddog Cyfathrebiadau Dysgwyr

Teitl y Swydd:        Swyddog Cyfathrebiadau Dysgwyr Contract:               Llawn Amser, Cyfnod Penodol tan fis Gorffennaf 2022        Salary:                    £23,929 - £25,971 pro rata y flwyddyn Lleoliad:                   Coleg Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Swyddog Cyfathrebiadau Dysgwyr wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas ond gyda'r disgwyliad i deithio i gampysau eraill yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol yn bennaf am weithio ochr yn ochr â Deon Taith y Dysgwr a’r Rheolwr Cyfathrebiadau, ac ar y cyd â Gwasanaethau Dysgwyr a meysydd allweddol eraill ledled y coleg, i gynllunio a gweithredu calendr o gyfathrebiadau canolog ar gyfer yr holl ddysgwyr yn seiliedig ar eu taith ddysgu gyfan - gan gynnwys ymgyrchoedd/ cyngor/ canllawiau a negeseuon cyfathrebiadau craidd a chyflwyno’r rhain drwy ystod o sianeli cyfathrebu. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys: Ysgrifennu copi cywir, diddorol a hawdd ei ddeall sy’n cadw at dôn llais y Coleg ac sy’n gweithio ar gyfer yr holl ddysgwyr, ar gyfer ystod o sianeli cyfathrebiadau ar-lein ac all-lein. Gweithio gyda thimau a staff allweddol ledled y Coleg i ganfod a dadansoddi gwybodaeth a all fod yn gymhleth o bryd i’w gilydd, a throsi’r wybodaeth hon yn negeseuon neu gyfarwyddiadau dealladwy a pherthnasol ar gyfer dysgwyr, sy’n cyd-fynd â'r dull cyffredinol o gyfathrebu â dysgwyr. Gweithio gyda’r Rheolwr Cyfathrebiadau ar negeseuon craidd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach ar yr un pryd, er mwyn sicrhau cyfathrebiad prydlon a chyson i bawb. Datblygu a chynnal dealltwriaeth fanwl o’r holl sianeli cyfathrebu â myfyrwyr, gan ddod yn ‘arbenigwr’ ar gyfer hyn yn y Coleg. Bydd hyn yn cynnwys yr Ap MyCAVC, Porth Myfyrwyr, sgwrs fyw, E-byst Myfyrwyr, gwasanaeth negeseuon testun, negeseuon e-bost byr a datblygu technolegau newydd ac arloesol gan gynnwys y ‘botsgwrsio’ – deall galluoedd pob un a’u defnyddio’n briodol.   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg i lefel Addysg Uwch neu gyfwerth mewn maes perthnasol ac yn medru arddangos tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.   Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 06/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau. Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Learner Communications Officer

Job Title:        Learner Communications Officer Contract:       Full Time, Fixed Term until July 2022   Salary:            £23,929 - £25,971 pro rata per annum Location:        Cardiff and Vale College   Cardiff and Vale College are looking for a Learner Communications Officer  based within our City Centre Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed.   The successful candidates for the posts will be primarily responsible for working alongside the Dean of Learner Journey and Communications Manager and in collaboration with Learner Services and other key areas across the college to plan and implement a calendar of central communications for all learners based on their entire learner journey – including core communications messages/ campaigns/ advice and guidance and the delivery of these via a range of communication channels. Responsibilities include: Write accurate, easy to understand and engaging copy which adheres to the College’s tone of voice and works for all learners, for a range of online and offline communications channels. Work with teams and key staff across the College to draw out and analyse key, sometimes complex information, and translate this it into understandable and relatable messages or instructions for learners that fits with the overall approach to learner communications. Work with the Communications Manager on core messages to go to students, staff and the wider community simultaneously to ensure consistent and timely communication for all. Develop and maintain a thorough and detailed understanding of the all student communications channels, becoming the College ‘expert’ for this. This will include the MyCAVC App, Student Portal,live chat, Student Emails, the text messaging service, mailshots and the development of innovative new technologies including the ‘chatbot’ – understanding the capabilities and most appropriate use of each.   The successful candidate will be educated to HE level or equivalent in a relevant area and have evidence of continuous professional development.   Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 06/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence. We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Darlithydd mewn Peirianneg Drydanol

Teitl y Swydd:    Darlithydd mewn Peirianneg Drydanol                        Contract:            Parhaol, Llawn Amser Cyflog:               £21,137 - £41,599 y flwyddyn  Lleoliad:             Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn chwilio am Ddarlithydd mewn Peirianneg Drydanol wedi'i leoli yn y Gyfadran Dechnoleg ar Gampws Canol y Ddinas ond gyda'r disgwyliad i gyflenwi campysau eraill yn ôl yr angen. Mae gan yr adran Beirianneg dros 500 o ddysgwyr, yn cynnwys dysgwyr llawn amser, prentisiaid a darpariaeth fasnachol sy'n boblogaidd iawn. Mae'r adran yn cyflogi dros 30 aelod o staff sy'n ymdrin ag agweddau gwahanol ar ein cwricwlwm, o Beirianneg (Trydanol/Electronig, Mecanyddol a Pheirianneg Cynnal a Chadw Offer), i Dechnolegau Modurol. Mae hwn yn gyfle gwych i'r ymgeisydd eithriadol, nid yn unig i weithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, ond hefyd i fod yn rhan o dîm llwyddiannus.   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu ac asesu cyrsiau ar lefelau gwahanol, yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:   Rhaglenni BTEC ac EAL lefel 2/3 llawn/rhan-amser Rhaglenni Peirianneg HNC/D   Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster proffesiynol ar lefel 5 neu uwch o leiaf mewn Peirianneg Drydanol. Mae cymhwyster cyfwerth/Safon Uwch mewn mathemateg hefyd yn ddymunol. Mae'n rhaid iddynt hefyd gael cyflogaeth sylweddol a pherthnasol o fewn y diwydiant peirianneg, a gwybodaeth weithredol o Beirianneg Drydanol Ddiwydiannol, systemau rheoli, systemau electrofecanyddol, PLC's a systemau micro-reoli. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd feddu ar gymhwyster TAR neu fod yn barod i weithio tuag at un.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y swydd ddisgrifiad.     Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Ni dderbynnir ceisiadau CV.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 06/12 /21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod mewn lle cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas, cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar ôl penodi.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd.   Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Lecturer in Electrical Engineering

Job Title:         Lecturer in Electrical Engineering              Contract:       Permanent, Full Time Salary:            £21,137 - £41,599 per annum Location:       Cardiff and the Vale   Cardiff and Vale College is seeking to appoint a Lecturer in Electrical Engineering based within the Faculty of Technology City Centre Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed. The Engineering department has in excess of 500 learners, including full-time, apprentice learners and a very popular commercial provision. The department employs over 30 staff who are deployed across our curriculum which covers Engineering (Electrical/Electronic, Mechanical, Maintenance Eng. Instrumentation), and Automotive Technologies. For the outstanding candidate this is an excellent opportunity, not only to work at Cardiff and Vale College, but also to be part of a successful team.   The successful candidate will be able to deliver and assess on courses at differing levels, including but not limited to the following:   BTEC & EAL level 2/3 programmes full/part time HNC/D Engineering programmes   The successful candidate must hold a professional qualification to a minimum of level 5 or above in Electrical Engineering. An A-level/equivalent in mathematics is also desirable. They must also have significant, relevant employment within the engineering industry and a strong working knowledge of Industrial Electrical Engineering , control systems, electromechanical systems, PLC’s and micro-controller systems. The successful candidate must also possess a PGCE or be willing to work towards obtaining one.  Further information available in the job description.     Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. CV applications are not accepted.   The closing date for completed applications is 06/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol

Teitl y Swydd:   Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol       Contract:         Parhaol, Amser Llawn Cyflog:             £21,137 - £41,599 y flwyddyn  Lleoliad:           Caerdydd a’r Fro   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Ddarlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol yn ein Campws Heol Colcot er y bydd disgwyl iddo/iddi fynd i gampysau eraill yn ôl yr angen.   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyflawni ac asesu cyrsiau ar lefelau gwahanol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:   Rhaglenni BTEC & EAL lefel 2/3, amser llawn neu ran-amser Rhaglenni Peirianneg HNC/D Pynciau Mecanyddol ymarferol   Yn ddelfrydol bydd cymhwyster athro gan yr ymgeisydd llwyddiannus neu bydd e/hi’n barod i weithio er mwyn ennill un. Bydd bod â phrofiad helaeth yn y diwydiant a chymhwyster proffesiynol mewn Peirianneg Fecanyddol hyd at lefel gradd yn hanfodol hefyd.   Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Disgrifiad Swydd/Manyleb y Person.     Defnyddiwch ffurflen gais Coleg Caerdydd a’r Fro yn unig i wneud cais. Ni dderbynnir ceisiadau CV. Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni a hoffech i ni gynnal y broses gyfweld ac asesu yn Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau yw 09/12/21 am 12:00   Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu drwy hr@cavc.ac.uk.   Mae’r holl swyddi gwag yn berthnasol am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad dilys a chyfoes gan y DBS. Mae hwn yn gontract cytundebol ac mae’n rhaid ei sefydlu cyn i’ch cyflogaeth ddechrau. Mae gweithdrefn y Coleg ynghylch Addasrwydd Cyn-droseddwyr am Gyflogaeth ar gael ar gais.   Yn ogystal, bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn ddibynnol ar wiriadau geirda addas, cyn y gallwch ddechrau ar y gyflogaeth. Rhaid i Goleg Caerdydd a’r Fro gael dau eirda, gydag un ohonynt gan eich cyflogwr diweddaraf.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru (CGA Cymru) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon   Mae’r rhain yn gontractau cytundebol ac mae’n rhaid iddynt fod wedi’u sefydlu cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym yn ymroddedig i recriwtio a dargadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr cadarnhaol y cynllun hyderus o ran anabledd.

Lecturer in Mechanical Engineering

Job Title: Lecturer in Mechanical Engineering Contract: Permanent, Full-Time Salary: £21,137 - £41,599 per annum  Location: Cardiff and the Vale   Cardiff and Vale College are looking for a Lecturer in Mechanical Engineering within our Colcot Road Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed.   The successful candidate will be able to deliver and assess on courses at differing levels, including but not limited to the following:   BTEC & EAL level 2/3 programmes full/part time HNC/D Engineering programmes Practical Mechanical subjects. Ideally the successful candidate will possess a teacher training qualification or be willing to work towards one. Extensive experience in industry and a professional qualification in Mechanical Engineering to degree level is also an essential requirement.   Further details are found on the Job Description/Person Specification.     Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 09/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.  

Cynorthwyydd Gwasanaethau Gwybodaeth

Teitl y Swydd:      Cynorthwyydd Gwasanaethau Gwybodaeth Contract:              Llawn amser, Parhaol Lleoliad:                Caerdydd a'r Fro Cyflog:                  £19635 - £21030 y flwyddyn   Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Gwasanaethau Gwybodaeth o fewn yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.   Byddwch yn atebol i’r Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth, a byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth ar bob agwedd ar yr adran, yn cynnwys y canlynol:   Cyflawni dyletswyddau swyddfa cyffredinol, yn cynnwys cofrestru myfyrwyr ac ymholiadau cyffredinol gan staff a myfyrwyr pan fydd hyn yn ofynnol, yn enwedig yn ystod cofrestru, cyfnodau o lwyth gwaith sylweddol neu absenoldeb staff. Cynorthwyo gyda chofrestru wyneb yn wyneb yn ôl y gofyn, yn ystod y flwyddyn. Diweddaru’r system myfyrwyr fewnol i sicrhau nad yw’r dysgwyr sydd wedi tynnu’n ôl/symud wedi cofrestru ar eu cwrs, a bod dysgwyr gorffenedig yn cael eu prosesu’n gywir. Newid amserlenni’r coleg ac e-gofrestrau ar y system amserlennu fewnol. Sicrhau bod e-gofrestrau’n cael eu marcio’n brydlon ac y llunnir adroddiadau ar unrhyw e-gofrestrau nad ydynt wedi’u marcio ar gyfer Rheolwr Busnes Cwricwlwm. Cynnal archwiliadau dirybudd i sicrhau bod y cofrestrau’n cyd-fynd â nifer y dysgwyr yn y dosbarth o leiaf unwaith bob tymor. Diweddaru e-gofrestrau gydag unrhyw wersi sy’n cael eu canslo, neu wersi sy’n cael eu darparu gan staff addysgu eraill.   Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir addysgol cadarn neu brofiad cymesur amlwg. Mae’n rhaid i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar hanes amlwg o ddarparu yn y sector addysg bellach a’r gallu i gyfathrebu materion cymhleth i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.     Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 10/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd   Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Information Services Assistant

Job Title:               Information Services Assistant Contract:              Full-Time, Permanent Location:              Cardiff and Vale Salary:                   £19635 - £21030 per annum   We have an exciting opportunity for an Information Services Assistant within the Information Services Department at Cardiff and Vale College.   Reporting into the Information Services Manager, you will be responsible for providing support for all aspects of the department including the following:   To perform general office duties, including enrolment of students and general enquiries from staff and students, as and when required in particular during enrolment periods of high workload or staff absence. Assist with face to face enrolment as required throughout the year. Update the central student system to ensure all withdrawn/transferred learners are no longer active on their course, and that completed learners are processed accurately. Amend college timetables and e-registers on the central timetabling system. Ensure that all e-registers are marked in a timely manner and report any unmarked e-registers to a Curriculum Business Manager. Perform spot checks to ensure that the registers match the learners in classes at least once a term. Update e-registers with any cancelled classes, or classes covered by other teaching staff.   The successful applicant will have a sound educational background or demonstrable commensurate experience. The ideal applicant must have a successful track record of delivery within the further education sector and have the ability to communicate complex issues to a wide range of audiences.     Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 10/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Swyddog Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith

Teitl y Swydd:       Swyddog Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith Contract:              Llawn Amser, Parhaol Cyflog:                  £29,791 - £31,774 y flwyddyn Lleoliad:                Coleg Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Swyddog Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith wedi'i leoli ar Gampws y Barri ond gyda'r disgwyliad i gwmpasu campysau eraill yn ôl yr angen.   Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y swydd yn gyfrifol yn bennaf am reoli anghenion Darparwyr yn y QSA i sicrhau cyfraddau cadw myfyrwyr rhagorol a dull cyson o reoli ansawdd a phrofiad dysgwr. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys: Dehongli dyddiad archwilio i nodi llinellau ymholi a llunio cynlluniau ar gyfer gwelliant; Cwrdd â darparwyr QSA yn rheolaidd i sicrhau y cyflawnir cyfraddau risg isel a monitro cynnydd o fewn y QDP a chefnogaeth i wella rheolaeth perfformiad; Cefnogi’r gwaith o gyflawni’r SAR QSA blynyddol a datblygu a monitro QDP QSA; Rheoli’r broses Arsylwi Effaith Ansawdd gan gynnwys safoni, hyfforddiant a chymedroldeb; Nodi meysydd o arfer gorau i rannu ar draws y QSA i gefnogi gwelliant parhaus; Sicrhau bod darpariaeth ar draws y QSA yn barod ar gyfer Estyn bob amser; Monitro ansawdd y prosesau Cynefino ar draws y QSA; Hyrwyddo Diogelwch Gwybodaeth a chefnogi’r gwaith o gadw ISO 27001; Cydlynu, dylunio, cyflwyno/hwyluso hyfforddiant ar gyfer staff QSA a monitro ac adrodd ar effaith yr hyfforddiant; Hyrwyddo a chefnogi themâu cyffredinol ar draws y QSA Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg hyd at lefel Safon Uwch neu gyfwerth o fewn y sector ac yn meddu ar wybodaeth am gydymffurfiaeth ansawdd dysgu seiliedig ar waith.   Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 13/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd   Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Work Based Learning Quality Officer

Job Title:               Work Based Learning Quality Officer Contract:              Full Time, Permanent Salary:                   £29,791 - £31,774 per annum Location:               Cardiff and Vale College   Cardiff and Vale College are looking for a Work Based Learning Quality Officer based within our Barry Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed.   The successful candidates for the posts will be primarily responsible for managing the needs of Providers in the QSA to ensure excellent attainment rates and a consistent approach to quality management and learner experience. Responsibilities include: Interpret audit date to identify lines of enquiry and formulate plans for improvement; Meet with QSA providers regularly to ensure low risk ratings are achieved and monitor progress within the QDP and support to improve performance management; To support completion of the annual QSA SAR and development and monitoring of QSA QDP; To manage the Quality Impact Observation process including standardisation, training and moderation; To identify areas of best practice to share across the QSA to support continuous improvement; Ensure provision across the QSA is Estyn ready at all times; To monitor the quality of Induction processes across the QSA; To promote Information Security and support the retention of ISO 27001; To co-ordinate, design, deliver/facilitate training for QSA staff and monitor and report on the impact of training; Promote and support cross cutting themes across the QSA The successful candidate will be educated to ‘A’ level or equivalent within the sector and have excellent knowledge of work based learning quality compliance.   Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 13/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Work Based Learning Quality and Contracts Manager

Job Title:                Work Based Learning Quality and Contracts Manager Contract:               Full Time, Permanent Salary:                    £35,387 - £37,366 per annum Location:                 Cardiff & Vale College   Cardiff and Vale College are looking for a Work Based Learning Quality and Contracts Manager based within our Barry Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed.   The successful candidates for the posts will be primarily responsible for managing and leading existing sub-contractor (QSA) provision in the delivery of Apprenticeships via contract management to ensure the delivery of the College’s key priorities of Quality, Efficiency and Growth. Responsibilities include: To be responsible for all aspects of quality management for QSA members, including establishing and maintaining high levels of professional conduct. Ensure quality of QSA provision and put in place action plans where deficiencies are identified to improve performance. To work creatively to promote and enhance the work of the WBL team with all relevant stakeholders Strengthen existing partnerships and develop partnerships with sub-contractors to ensure growth of provision. Participate in the development of WBL growth strategies. To help develop commercial and income generating opportunities for the College on a local, national and international level. To develop Apprenticeship programmes and Work-based learning opportunities that respond to local and national priorities. To be accountable for QSA quality of services/provision, utilising and driving relevant agreed Key Performance Indicators. To undertake evaluative self-assessment reviews in a timely manner and to use the self-assessment process as a tool for continuous improvement and curriculum review.   The successful candidate will have an appropriate academic qualification such as degree or equivalent Level 5 qualifications and/or extensive experience in Work Based Learning. Also, the successful candidate will be able to provide evidence of continuous professional development.     Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 13/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Rheolwr Contractau ac Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith

Teitl y Swydd:       Rheolwr Contractau ac Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith Contract:               Llawn Amser, Parhaol Cyflog:                   £35,387 - £37,366 y flwyddyn Lleoliad:                Coleg Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Reolwr Contractau ac Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith wedi'i leoli ar Gampws y Barri ond gyda'r disgwyliad i gwmpasu campysau eraill yn ôl yr angen.   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd yn gyfrifol yn bennaf am reoli ac arwain darpariaeth is-gontractwr (QSA) wrth gyflwyno Prentisiaethau drwy reolaeth contract i sicrhau y cyflawnir blaenoriaethau allweddol y Coleg o Ansawdd, Effeithlonrwydd a Thwf. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys: Bod yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli ansawdd ar gyfer aelodau QSA, gan gynnwys sefydlu a chynnal lefelau uchel o ymddygiad proffesiynol. Sicrhau ansawdd darpariaeth QSA a rhoi cynlluniau gweithredu ar waith pan fo diffygion yn cael eu hadnabod i wella perfformiad. Gweithio'n greadigol i hyrwyddo a chyfoethogi gwaith y tîm WBL gyda'r holl randdeiliaid perthnasol Cryfhau perthnasoedd presennol a datblygu perthnasoedd ag isgontractwyr er mwyn sicrhau twf yn y ddarpariaeth. Cyfrannu at ddatblygiad strategaethau twf WBL. Helpu i ddatblygu cyfleoedd masnachol a chynhyrchu incwm i'r Coleg ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Datblygu rhaglenni Prentisiaeth a chyfleoedd Dysgu seiliedig ar waith sy’n ymateb i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol. Bod yn gyfrifol am wasanaethau/darpariaeth ansawdd QSA, gan ddefnyddio a hybu Dangosyddion Perfformiad Allweddol perthnasol cytunedig. Ymgymryd ag adolygiadau hunanasesu arfarnol yn amserol a defnyddio'r broses hunanasesu fel offeryn ar gyfer gwelliant parhaus ac adolygu'r cwricwlwm   Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster academaidd priodol fel gradd neu gymwysterau Lefel 5 cyfwerth a/neu brofiad helaeth o Ddysgu Seiliedig ar Waith. Hefyd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.     Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd am gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 13/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd   Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Dirprwy Reolwr Cyflawni Dysgu Seiliedig ar Waith - Tîm Technoleg

Teitl y Swydd:      Dirprwy Reolwr Cyflawni Dysgu Seiliedig ar Waith - Tîm Technoleg Contract:              Llawn Amser, Parhaol Cyflog:                  £32,718 - £34,657 y flwyddyn Lleoliad:                Coleg Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Ddirprwy Reolwr Cyflawni Dysgu Seiliedig ar Waith wedi'i leoli ar Gampws y Barri ond gyda'r disgwyliad i gwmpasu campysau eraill yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y swydd yn gyfrifol am berfformiad ac ansawdd gwasanaethau/darpariaeth eich tîm drwy reoli perfformiad yn effeithiol ac i gyflawni dangosyddion perfformiad allweddol gweithredol a osodwyd sy’n cynnwys recriwtio dysgwyr, monitro cynnydd a chyflawni’r cymhwyster i fodloni gofynion y contract.   Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys: Rheoli eich tîm i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cytundebol o fewn holl feysydd taith y dysgwr, sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fonitro a gwirio iechyd a diogelwch, profion WEST, cofrestru dysgwyr a gwaith papur gadael ac ar adolygiadau rhaglenni. Rheoli llwyth achos eich tîm i sicrhau eich bod yn manteisio ar y capasiti i sicrhau defnydd effeithiol o amser a galluoedd y tîm. Wrth gynyddu nifer cyffredinol y dysgwyr ar raglenni dysgu seiliedig ar waith. Dadansoddi a gwerthuso data perfformiad i gynnig adroddiad misol i’ch rheolwr llinell ar berfformiad cyfredol ac a ragwelir ar draws eich tîm i’ch galluogi chi reoli a datrys materion yn rhagweithiol. Bod â dealltwriaeth gadarn o sectorau o fewn darpariaeth eich tîm a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau sy’n berthnasol i’r sectorau hyn drwy gadw ar flaen datblygiadau a thueddiadau cyfredol. Ymgysylltu’n weithredol â chyflogwyr i hyrwyddo dysgu seiliedig ar waith drwy fynd i gyfarfodydd, cefnogi’r gwaith o baratoi cynigion, a gwneud cyflwyniadau mewn digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau ar gyfer cyflogwyr. Bod y prif gyswllt o fewn eich tîm a gweithio gyda’ch rheolwr llinell i ddatblygu partneriaethau â chyflogwyr i sicrhau bod cynnydd dysgwyr yn glir i bob parti a hyrwyddo cyflawniad y dysgwr.   Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster rheoli priodol a/neu brofiad cyfwerth o reoli.   Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd am gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 13/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd Mae'r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau. Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Deputy Work Based Learning Delivery Manager – Technology Team

Job Title:               Deputy Work Based Learning Delivery Manager – Technology Team Contract:              Full Time, Permanent Salary:                   £32,718 - £34,657 per annum Location:               Cardiff & Vale College   Cardiff and Vale College are looking for a Deputy Work Based Learning Delivery Manager based within our Barry Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed. The successful candidates for the posts will be primarily responsible for being accountable for the performance and quality of your team’s services/provision through effective performance management and to achieve the set operational key performance indicators which include the recruitment of learners monitoring of progression and achieving the qualification to meet the contract requirements.   Responsibilities include: Manage your team to ensure compliance with contractual requirements within all areas of the learners’ journey, which includes but not exclusive to health and safety vetting and monitoring, WEST testing, learner sign up and exit paperwork and on programme Manage the caseloads of your team to ensure capacity is maximised to ensure effective use of team time and capabilities. Whilst increasing the overall number of learners on work-based learning Analyse and evaluate performance data to provide a monthly report to your line manager on current and forecasted performance across your team to enable you to proactively manage and resolve To have a sound understanding of sectors within your team’s provision and to be a point of contact for queries relating to these sectors by keeping up to date with current trends and Actively engage with employers to promote work-based learning through attendance of meetings, support preparation of proposals, presentation at employer and network To be the primary link within your team and work with your line manager to develop partnerships with employers to ensure learner progress is clear by all parties and promote the achievement of the   The successful candidate will have an appropriate management qualification and/or relevant management experience.   Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 13/12/21 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence. We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Cynorthwyydd Lletygarwch (37 awr)

Teitl Swydd:     Cynorthwyydd Lletygarwch Contractau:     Parhaol Oriau:              37 awr yr wythnos Cyflog:             £18,689 - £19,342 pro rata, y flwyddyn Lleoliad:          Safleoedd Gwahanol   Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Gynorthwyydd Lletygarwch fydd yn gweithio’n bennaf ar Gampws Canol y Ddinas, ond gyda'r disgwyliad i weithio ar gampysau eraill yn ôl yr angen.   Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys:   Dilyn trefniadau glanhau mewn ceginau, golchi llestri fel sy’n ofynnol a glanhau’r adran ac ardaloedd cysylltiedig yn ôl yr angen. Adrodd ar unrhyw broblemau cynnal a chadw i’r goruchwylir ar unwaith Cydymffurfio â'r holl bolisïau Iechyd a Diogelwch a Hylendid Bwyd Sicrhau bod offer pob cegin a phob bwyty wedi’u glanhau a’u bod nhw’n cael eu cynnal a’u cadw Unrhyw ddyletswyddau ad-hoc cysylltiedig eraill yn yr ardal   Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio fel Porthor Cegin, neu swydd Letygarwch gyffelyb, yn ogystal â Thystysgrif Diogelwch Hylendid Bwyd ddilys, neu barodrwydd i weithio tuag at un. Mae agwedd hyblyg at waith yn hanfodol oherwydd gall patrymau sifftiau ac oriau gwaith amrywio yn unol â’r galw, yn cynnwys patrymau sifftiau yn ystod y dydd, gyda’r nos ac ar benwythnosau.   Ceir rhagor o wybodaeth am y rôl, y fanyleb person a chymwyseddau'r swydd yn y swydd ddisgrifiad amgaeedig.   Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae’r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech i ni gynnal y cyfweliad a’r broses asesu yn y Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 14/12/21 am 12:00   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Mae hwn yn gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas. Cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ar eich penodiad.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd   Mae'r rhain yn gytundebau contractiol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy'n rhan o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Hospitality Assistant (37 hours)

Job Title:          Hospitality Assistant Contracts:        Permanent Hours:              37 hours per week Salary:              £18,689 - £19,342 pro rata per annum Location:          Multi Site   Cardiff and Vale College are looking for a Hospitality Assistant based within our City Centre Campus but with the expectation to cover other campuses as and when needed.   Responsibilities include:   Following the cleaning schedules for the kitchens, wash crockery and utensils as required and clean the section and associated areas as and when required Reporting any maintenance issues to the supervisor immediately Compliance with all Health and Safety, Food Hygiene policies Ensuring that all kitchen and restaurant ware is cleaned and maintained Any other ad-hoc related duties in the area   The successful applicants will have previous experience of having worked as a Kitchen Porter or in a similar Hospitality role as well as hold or be willing to work towards a valid Food Hygiene Safety Certificate. A flexible attitude to work is essential as shift patterns and hours may vary in accordance to need including daytime, evening and weekend shift patterns.   Further information regarding the role, the person specification and job competencies is contained in the attached job description.   Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 14/12/21 at 12:00   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.

Darlithydd Plymio

Teitl y Swydd:      Darlithydd Plymio Contract:              Llawn Amser, Parhaol Cyflog:                  £21,137 - £41,599 y flwyddyn Lleoliad:             Caerdydd a'r Fro   Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn dymuno penodi Darlithydd Plymio. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru darparu ac asesu cyrsiau ar lefelau gwahanol:   Plymio Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3 Llawn Amser Plymio Prentisiaid Lefel 2 a Lefel 3 Rhan Amser   Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â'r holl waith addysgegol megis paratoi gwersi, addysgu yn yr ystafell ddosbarth, gwaith tiwtorial a marcio. Mae cyfrifoldebau eraill y swydd yn cynnwys: Cynnal asesiadau i fyfyrwyr er mwyn lleoli myfyrwyr, monitro cynnydd ac adnabod anghenion cymorth dysgu Darparu cymorth priodol i fyfyrwyr er mwyn diwallu anghenion academaidd a llesiant dysgwyr a sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol wedi'i chofnodi ar y systemau Coleg priodol Cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso cwrs a chyfrannu at y gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm Ymwneud â marchnata, h.y. adnabod gofynion defnyddwyr, creu deunyddiau hyrwyddo priodol a gweithio ag asiantaethau allanol lle bo'n briodol   Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar gymhwyster galwedigaethol mewn Plymio at safon lefel 3 ac â'r profiad domestig perthnasol. Mae profiad masnachol/diwydiannol yn ddymunol. Mae’n rhaid iddo hefyd ddal cymhwyster addysgu perthnasol neu fod yn barod i weithio tuag at un. Mae cymhwyster asesydd perthnasol yn ddymunol.     Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen gais Coleg Caerdydd a'r Fro yn unig. Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os ydym yn eich gwahodd i gyfweliad, rhowch wybod i ni os hoffech gynnal y cyfweliad a phroses asesu yn Gymraeg.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau yw 07/01/22 am 12pm   I gael gwybod mwy neu i wneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 02920250311 neu hr@cavc.ac.uk.   Mae'r holl swyddi gwag yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac ni fydd cyflogaeth yn dechrau heb wiriad DBS cyfredol, dilys. Dyma gontract cytundebol y mae'n rhaid iddo fod ar waith cyn bod eich cyflogaeth yn dechrau.  Mae gweithdrefn y Coleg ar gyfer Addasrwydd Cyn-droseddwyr ar gyfer Cyflogaeth ar gael ar gais.   Bydd eich cyflogaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn ddibynnol ar wiriadau geirdaon addas, cyn i chi allu dechrau eich cyflogaeth, rhaid i Goleg Caerdydd a'r Fro gael dau eirda, un gan eich cyflogwr presennol neu gyflogwr mwyaf diweddar. Byddwn yn cysylltu â’ch canolwyr ar ôl penodi.   Mae cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA Cymru) yn ofyniad gorfodol ar gyfer y swydd   Mae’r rhain yn gontractau cytundebol y mae'n rhaid iddynt fod ar waith cyn y gall eich cyflogaeth ddechrau.   Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn gyflogwr sy’n rhan o’r cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Lecturer in Plumbing

Job Title:              Lecturer in Plumbing Contract:              Permanent, Full time Salary:                  £21,137 - £41,599 per annum Location:             Cardiff and the Vale   Cardiff and Vale College is seeking to appoint a Lecturer in Plumbing. The successful candidate will be able to deliver and assess on courses at differing levels:   Plumbing Level 1, Level 2 and Level 3 Full Time Plumbing Level 2 and Level 3 Part Time Apprentices   The successful candidate will be required to undertake all pedagogic work such as lesson preparation, classroom teaching, tutorial work and marking. Other responsibilities include: Conducting student assessments in order to place students, monitor progress and identify learning support needs Providing appropriate student support in order to meet both the academic and welfare needs of learners and ensuring that all relevant information is recorded on the appropriate College systems Taking part in course evaluation activities and contributing to the development of the curriculum An involvement in marketing, i.e. identification of consumer requirements, creating appropriate publicity materials and working with external agencies where appropriate   The ideal candidate will hold a vocational qualification in Plumbing to a level 3 standard and have relevant domestic experience. Industrial/commercial experience is desirable. They must also hold a relevant teaching qualification or be willing to work towards obtaining one. A relevant assessor qualification is desirable.     Applications are to be made using the Cardiff and Vale College application form only. The college welcomes applications in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application in English. If we invite you to interview, let us know if you would like us to conduct the interview and assessment process in Welsh.   The closing date for completed applications is 07/01/22 at 12pm   To find out more or apply go to www.cavc.ac.uk or contact the Human Resources Department on 02920250311 or hr@cavc.ac.uk.   All vacancies are subject to a Disclosure and Barring Service (DBS) check and employment will not commence without a valid up to date DBS check. This is a contractual agreement that must be in place before your employment starts.  The College’s procedure for the Suitability of Ex-offenders for Employment is available upon request.   Your employment with Cardiff and Vale College will also be dependent on suitable reference checks, before you are able to commence employment, Cardiff and Vale College must have received two references, one being from your present or most recent employer. We will contact your referees upon appointment.   Registration with the Educational Workforce Council for Wales (EWC Wales) is a mandatory requirement of the post   These are contractual agreements that must be in place before your employment can commence.   We are committed to the recruitment and retention of disabled people, and are a positive disability confident scheme employer.
subscribe to job alerts